14 mdr. mindfulness instruktørutdannelse

Bli med på en spennende og kreativ utdannelse hvor du utvikler solide ferdigheter som mindfulnessinstruktør.

Bruk mindfulness i ditt fagområde, eller fordyp deg i mindfulness som egen praksis.

Her kan du fordype deg i meditasjon, selvinnsikt og mindfulness gjennom 14 måneder. Du får kyndig veiledning av svært kompetente og dyktige undervisere som er blant de ledende på feltet gjennom flere år.

Creationworks mindfulnessinstruktørutdannelse er godkjent av Norsk Psykolog Forening (NPF) som 72 timers vedlikeholdsaktivitet, og oppfyller Mindfulness Norges retningslinjer for mindfulnessinstruktør-utdannelser.

Mindfulness

Hvis du ønsker en dyptgående, inspirerende og faglig grundig utdannelse som mindfulnessinstruktør, er du i trygge hender hos oss. I kraft av mange års undervisningserfaring formidler vi bredden og dybden av mindfulness – fra klinisk mindfulness (MBSR/MBCT), mindfulness og innovativ ledelse i yrkessammenheng, til selvledelse gjennom selvinnsikt og meditasjon. Nærvær, samarbeid, og fordypelse er våre nøkkelord, i samspill med kreativitet og humor.

Personlig vekst

Vår mindfulness instruktørutdannelse gir deg også en unik mulighet for personlig vekst. Du vil få gode redskaper til at takle “livets katastrofer“, og trene “nærværs-muskelen“ til å være åpen for hva øyeblikket har å by på. Mindfulness lærer oss å leve livet innefra og ut, og oppleve livet øyeblikk for øyeblikk.

Utdannelsens innhold og oppbygning

For hver samling vil du opparbeide deg kompetanse til å undervise andre, både grupper og individuelt. Utdannelsen er solid og gir deg en rikholdig verktøykasse av metoder du kan basere din formidling av mindfulness på. Du mottar et utførlig kompendium med materiale til utarbeidelse av eget kursforløp.

Les mer

Teori

Den teoretiske delen gir innblikk i de kliniske, psykologiske, innovative og eksistensielle aspektene av mindfulness. Teorien er lagt opp slik at den understøtter forståelsen av mindfulness, mindfulness-metodens muligheter og bruksområder. Teorien formidles gjennom foredrag, samtaler, og gruppearbeid.

Praktisk

Den praktiske del består av å erfare et bredt spektrum av mindfulness øvelser, og å mestre disse gjennom egen formidling.

Formidling

Ut over teoretisk forståelse og faglig dyktighet legger vi også vekt på formidling. Utdannelsen legger særlig vekt på å utvikle din formidlingsevne. Du vil få en voksende forståelse om pedagogisk formidling av mindfulness og din egen rolle som mindfulnessinstruktør. Du vil bevisstgjøre dine virkemidler og lære å bruke formidlingsredskapene kropp og stemme fritt i formidlingen av mindfulness.

Egen prosess

God formidling stiller krav til instruktørens nærværs-evne. Din formidlingsevne som mindfulnessinstruktør bygger særlig på erfaringer du har gjort gjennom din egen mindfulness praksis. Dermed blir mindfulness ikke bare et godt kognitivt redskap, men også en måte å være tilstede i livet på. Med andre ord – ”to walk the talk”. Derfor står din egen mindfulness-praksis og bevisstgjøring sentralt i mindfulnessinstruktør utdannelsen.

Gruppedynamik og mentoring

Deltakerne vil følge hverandre gjennom hele utdannelsen. Dette gir erfaring med mindfulness i gruppedynamikk, og mulighet for at å skape et solid nettverk. Hele utdannelsen følges tett av en hovedlærer. Dette gir en unik mulighet for supervisjon, personlig veiledning og mentoring under hele utdannelsen.

I en trygg atmosfære og rikt læringsmiljø får du mulighet for å utvikle spontanitet og kreativitet i interaksjon med medstudenter og utdannelsens forskjellige undervisere.

Les mindre

Information om uddannelsen

Start 21 mars 2019
Tid

8 samlinger torsdag til søndag

Torsdag-lørdag kl. 10-18, søndag kl. 10-162019

21. – 29. mars

9. – 12. mai

13. – 16. juni

22.- 25. august

17. -20. oktober

12. -15. desember

2020

5. – 8. mars

21. – 24. mai

Pris

30.000.- her av depositum 8.000.-

Depositum kan først innbetales etter opptakelse på utdannelsen.

Les mer

Opptak

Opptak skjer ved å fylle ut søknadskjema og ved personlig samtale.

Vår mindfulnessinstruktørutdannelse legger vekt på din egen erfaring og forståelse av mindfulness gjennom egen praksis.

I løpet av 14 måneder gjennomgår du et forløp basert på øvelser, teori, og meditasjon, og i tillegg en grundig  bevisstgjøring og fordypning av egen formidlingskompetanse.

Hensikten er å integrere forståelsen av Mindfulness, og samtidig utvikle gode og sterke formidlingsegenskaper.

Stemme og kropp

Vi har spesiell kompetanse på formidling og hos oss blir du en god formilder av mindfulness. Derfor inngår også kropp og stemmetrening. Dette er to essensielle redskaper i formidling. Å være trygg på kropp og stemme er en forutsetning for å kunne bruke den fritt.

Mindfulness, kreativitet og konfliktløsning

Det er avgjørende at du som instruktør kan være nærværende og håndtere de situasjonene du kan komme opp i. Derfor undervises du også i mindfulness og konfliktløsning, og mindfulness og kreativ ledelse.

Heartfulness

I tillegg til den klassiske mindfulnesstreningen handler mindfulness også om utviklingen av empati og medfølelse. Hjertets kvaliteter er en viktig faktor for å kunne formidle mindfulness og for å bevare nærværet i livets små og store utfordringer.

Ut over egen mindfulnesstrening omfatter mindfulnessinstruktør utdannelsen emner som:

 • Mindfulness og kunsten å være tilstede i egen kropp
Autopilot, tanker, følelser og kropp. Sanser og kropp. Introduksjon til klassiske mindfulness øvelser. F.eks. Kroppsscanning, mindful-dialog, kropp og pust.
 • Mindfulness og det beviste nærvær
Yoga og Mindful-bevegelse. Oppmerksomt nærvær i bevegelse.
 • Mindfulness, stress og sjokk/traume
stressreduksjon , sjokk /traume forståelse. Er mindfulness for alle? Indikasjon og kontraindikasjon
 • Mindfulness og emosjonell intelligens
Hvordan være tilstede med vanskelige tanker og følelser?
 • Mindfulness – konflikt og kontakt
Indre og ytre konflikt.  Innsikt i gruppedynamiske prosesser som en støtte til å stå godt i egen gruppeundervisning. Implementering av mindfulness-grunninnstillingene.
 • Mindfulness og kreativitet
Hvordan kreativitet kan fordype mindfulness pedagogikken. Den kreative hjerne – hva viser forskningen?
 • Mindfulness, medfølelse og empati
Hjertets intelligens – etikk og metodikk.
Målgruppe

Vår mindfulnessinstruktørutdannelse henvender seg til det tverrfaglige feltet. Den retter seg mot psykologer, terapeuter, leger, behandlere, helsearbeidere, sosialrådgivere, undervisere, pedagoger og andre som arbeider med mennesker og som ønsker å bruke mindfulness innenfor deres virkefelt.

Mindfulnessinstruktør-utdannelsen er også relevant for ledere som ønsker å utdype sine ledelseskompetanser. Vi mener fremtidens ledelse må være basert på nærvær og medfølelse.
Også kunstnere og kreativt arbeidende kan ha glede av 14 måneders fordypelse i mindfulness da det vil styrker den kreative persepsjon og inspirere til nye veier og uttrykk.

Du kan også bruke utdannelsen med fokus på personlig fordypelse i mindfulness.

Læringsmål for utdannelsen
Kunnskapsmål

Mindfulnessinstruktør utdannelsen vil gi deg kunnskap og formidlingsferdigheter så du kan undervise i mindfulness profesjonelt, pedagogisk og etisk.

 • Du vil få en god grunnforståelse i hva mindfulness er og få kjennskap til røttene i mindfulness
 • Du vil få god teoretisk forståelse av mindfulness, og blir kjent med sentral litteratur på feltet
 • Du vil få erfaring med forskjellige metoder og tilnærminger til mindfulness
 • Du få innsikt og erfaring med både formell praksis og uformelle mindfulness-øvelser
 • Utdannelsen øker forståelsen av hvor og hvordan mindfulness kan brukes, og utvikler din formidlingskompetanse
 • Du vil få pedagogiske redskaper til å formidle mindfulness én til én, og i form av kursbasert gruppeundervisning
 • Du vil utvikle mindfulness-kompetanse basert på faglig kunnskap, teoretisk forståelse, etisk innsikt og erfaring, tilegnet gjennom egen praktisering av mindfulness
 • Du vil opparbeide et ”skattekammer” av klassiske mindfulness øvelser, og være i stand til at formidle dem innovativt, edukativt og levende
 • Du vil få en forståelse for mindfulness, og har kjennskap og historisk bevissthet omkring mindfulness
 • Du vil fordype din selvinnsikt og utvikle deg kreativt.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført utdannelse vil du kunne:

Undervise og formidle mindfulness en til en og i grupper

 • Utarbeide eget kursmateriale med henblikk på forskjellige målgrupper
  Formidle mindfulness både profesjonelt og etisk velfundert
 • Vurdere om deltaker er egnet til at delta, og om mindfulness vil være bra for dem
 • Formidle mindfulness, basert på studier, litteratur og egen erfaring
 • Ivareta egne grenser og helse
 • Reflektere over eget arbeide og tilpasse dette etter forholdene
 • Vurdere når du selv trenger mentoring og supervisjon
 • Formidle mindfulness med integritet og sikkerhet
 • Ha en kreativ og levende tilgang til mindfulness, både teoretisk og praktisk
 • Ha utviklet din formidlingsevne og kunne tilpasse formidlingen av mindfulness i forhold til målgruppen
 • 
kunne reflektere selvstendig over egne innsats, og justere heretter
 • Kunne demonstrere ferdigheter som mindfulness instruktør både muntlig og skriftlig, og avslutte utdannelsen med et selvholdt mindfulness kurs på profesjonelt nivå.
Studiets varighet og omfang
Tid

Utdannelsen er 14 måneder, modul-basert.

Den består av 8 moduler, hver av 4 dages varighet.

Hvert modul er 30 timer, i alt 240 timers undervisning. 
I tillegg kommer hjemmearbeid, supervisjon, lesning av litteratur og oppgaveskriving.

Deltaker-forutsetning

Du må ha kjennskap til mindfulness både teoretisk og praktisk.
Du må være innstilt på at utdannelsen krever egeninnsats og selvstudie. Beregn tid til øvelser, fordypning, lese faglitteratur og tid til regelmessig meditasjon/mindfulness-praksis mellom hver samling. Vi anbefaler at du har gjennomført et 8-ugers MBSR kurs eller tilsvarende mindfulnesskurs.

Fremmøte

Der er frammøteplikt på alle samlinger.

Fravær

Kursdeltakere med mer enn 4 dages fravær kan ikke sertifiseres.

Sertifisering

Forløpet avsluttes med sertifisering og mottakelse av sertifiseringsbevis for gjennomført utdannelse.

Ønsker du sertifisering gjelder følgende retningslinjer:

Formidling av et mindfulness kurs

For å bli sertifisert må man holde et eget kurs på minst 6 kurs-ganger. Kurset kan startes opp etter 6. samling og avsluttes innen mindfulness instruktørutdannelsens slutt.

Undervisningsmanual

Du vil gjennom utdannelsen få innsikt og kunnskap nok til å skape ditt eget kursmateriale, og det vil bli gitt løpende supervisjon og veiledning både på faglig innhold, øvelser og formidling.

Skriftlig oppgave

Kurset du har holdt skal dokumenteres i en skriftlig oppgave. Oppgaven skal inneholde materialet du har utarbeidet og undervist i, samt refleksjon rundt formidlingen. 
Du vil i løpet av treningen bli fortrolig med teorien og formidlingen, samt øvelsene som skal med på lydfilene.

Om du ikke ønsker sertifisering

Det er fullt mulig å gjennomføre utdannelsen uten ønske om å bli sertifisert.
Da gjelder oppmøteplikten, og krav til egenpraksis under utdannelsen.

Kompendium

Du vil få et rikholdig og grundig kompendium som vil være en god støtte under oppbygningen av dine egne kurs og til videre bruk i undervisning.

Begrenset deltagerantall: 12

Les mindre

Påmelding

Send inn søknadskjema (dette er uforpliktende og ikke en påmelding)

Når vi har mottatt din søknad kontakter vi deg for å finne tid til en personlig samtale hvor du kan møte utdannelsesleder Barbra Coco Laurré og høre mer inngående om utdannelsen.

Etter bekreftet opptakelse på mindfulness instruktørutdannelsen skjer endelig påmelding ved innbetaling av depositum. Denne påmelding er bindende.

Sted

Creationwork, Grinidammen

10
1359 Eiksmarka

Kontakt

info@creationwork.org

Tlf. 910 01 921

Se video om mindfulnessinstruktørutdannelsen